Becca – Beshiwo Lyrics English Version ft. Bisa Kdei

Becca – Beshiwo Lyrics English Version ft. Bisa Kdei

VERSE 1   (BECCA)

Medכ gyegye me, כyε nnoכma bi de gyegye me
כde makoma εbכ chaskele
כnya merε ma me oo, na adεn nie?
Sunsum pε nso honam yε merε merε merε
Obi tu ne fo ma meε
Na sε mete nkensεn a w’ani bεba wo ho so na aka akyiri oo

CHORUS  (BECCA)

 Obi bεgye me ama w’asuε
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
כbεgye me am w’ani awuε
[כde ne sika bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
Eh, w’anka antem a medכ ee
[כde ne sika bεgye me]
Obi bεgye me ama w’asuε
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
כbεgye me am w’ani awuε
[כde ne sika bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
Eh, w’anka antem a medכ ee
[כde ne sika bεgye me]

VERSE 2  (BECCA)

 כdכ kakra, sika kakra, emerε kakra bi na maa hia
Na sε wo nni bi na wo nya merε ma me mpo a m’ani bεgye wate
כdכ me nyε charley wate
Nti ma m’ani gye wate
Me yε biribi a ka wate
Sε wo mpε a כdכ m’agyae oo
Sε wo gyae me sε bosom a nsuo bi bεfa me akכ baabi
Nti wobε ma obi abεfa me
כdכ sε wo mpε me a gyae me
Herrh me hunu amane, makoma hyε כdכ nsa a mame
Me honam nyε gyε nti bεn me na sosכ me mu
Sε wo gyae me si akwantinfi a
Sε aduru anwummerε na wo ma me nkoa me da a
Sε me sכ wo mu na wotwe-twe wo ho a
εneε εsε woara oo woara, medכ ee

READ  KOTA The Friend – Cabin In The Woods Lyrics

CHORUS  (BECCA)

 Obi bεgye me ama w’asuε
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
כbεgye me am w’ani awuε
[כde ne sika bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
Eh, w’anka antem a medכ ee
[כde ne sika bεgye me]
Obi bεgye me ama w’asuε
[Obi de akorכkorכ bεgye me]

READ  Eva Alordiah – Mbali Lyrics ft. Yemi Alade

VERSE 3  (BISA KDEI)

 Obi gye woε, nanka εbε hye me
Nipa deε mfomsoכ wכ yε ho nti mafom wo a fakyε me oo Akosua
Me nyε biom da
כdכ me sua sua sε nea yε bכ nkכmmכ papa
Sε me nnim biribi a ka
Me nnim biribi a kyerε me sε nea me ne wo nante
Nyε sε wo bε yε biribi wכ m’akyi, medכ ee
εba ne saa εbε hye me papa
כdכ ee εbε hye me papa
εfiri nnε kכ yi Nana ee magye me mfomsoכ atom
Obi de ne nkכmmכ bεgye wo
Anka εbεhye me a, ahye me a, ahye me
Bכne bi a mayε bi a na m’asesa ama wo medכ ee
M’ankכ fa obia oo

CHORUS  (BECCA)

 Obi bεgye me ama w’asuε
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
כbεgye me am w’ani awuε
[כde ne sika bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
Eh, w’anka antem a medכ ee
[כde ne sika bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[כde ne sika bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[Obi de akorכkorכ bεgye me]
Herrh hwε na w’anka sε m’anka
[כde ne sika bεgye me]

READ  Bisa Kdei To Headline "Ntoma Dance Festival" In Calgary, Canadadownload mp3
Becca – Beshiwo Lyrics English Version ft. Bisa Kdei

Search more about his latest inside the box

Looking for more update about this? type in the search box

Bisa Kdei – Sister Girl Lyrics

Bisa Kdei – Sister Girl Lyrics

BLM frontline artist and multiple award winning highlife singer Bisa Kdei finally drops his much anticipated single dubbed Sister Girl. this is a jam you gonna groove to for days,i am already loving it and i know you too will surely love it. this one right here was also produced by Bisa Kdei himself.

READ  Jay Z – Blue’s Freestyle / We Family Lyrics ft. Blue Ivy Carter

Give the self-produced love inspired tune a listen below:

 

Lyrics will be available soon, help us write or submit the song below

Submit Lyrics here(required)

 

READ  Amanda Black – Amazulu Album TracklistDOWNLOAD

Bisa Kdei – Sister Girl Lyrics